Humanitární pomoc

humanitarni - ořez

Humanitární pomoc = pomoc potřebným

Charita Vyškov uskutečňuje své poslání pomoci a milosrdné lásky k druhým i formou humanitární pomoci - jak v blízkém okolí, tak v zahraničí.

Pomoc potřebným v našem regionu

Jedná se o pomoc lidem žijícím kolem nás, kteří se ocitli v sociální nouzi nebo jiné krizové situaci. Tyto situace mohou být způsobeny živelnou pohromou, ztrátou zaměstnání, nezodpovědným přístupem k plnění základních povinností (např. k rodině nebo sám k sobě), mentální neschopností začlenit se do běžné společnosti aj. Zároveň ale usilujeme o to, aby naší dobré vůle a štědrosti dárců nebylo v rámci pomoci zneužíváno.

Přímá pomoc: Na základě žádosti zájemců o přímou pomoc jsou prováděna sociální šetření v bydlišti žadatele. Je zjišťován skutečný rozsah potřebné pomoci, jsou posuzovány okolnosti, které byly příčinou vzniku nepříznivé situace a rovněž je posuzováno, zda poskytnutí přímé pomoci bude mít pozitivní dlouhodobější dopad na řešení situace a zda má žadatel snahu svou situaci řešit nejen přímou pomocí. Na základě takto získaných poznatků je pak rozhodnuto o poskytnutí pomoci. Poskytnutí může být v několika formách – např. přímá úhrada dlužných částek (energie, školné, nájemné aj.) nebo zakoupení potřebného vybavení.

Pomoc potřebným v zahraničí

Charita Vyškov se ze svých finančních prostředků snaží v případě potřeby a v rámci možností zapojit i do humanitární pomoci v zahraničí. Jedná se o jednorázové případy nenadálých živelných katastrof (povodně, tsunami, hurikány...) či projekty dlouhodobé spolupráce mateřské organizace Arcidiecézní charity Olomouc v chudých oblastech světa (Ukrajina, Haiti,...) aj.