Dobrovolníci

volunteer - ořez 2

„Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci.“

Dobrovolníci jsou lidé, kteří chtějí ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí.

I Ty můžeš být dobrovolníkem v Charitě Vyškov

V Charitě Vyškov vítáme pomoc ochotných dobrovolníků, kteří rozšiřují profesionální péči zaměstnanců o další hodnoty, mezi které může patřit čas naplněný pouhou lidskou blízkostí s osamělými, pochopení, prosté bytí s druhým.

Dobrovolníkem se může stát každý člověk, bez ohledu na pohlaví, věk nebo zkušenosti, který má chuť věnovat část svého volného času někomu jinému, tedy každý, kdo chce ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolníci se zapojují v našich službách návštěvou seniorů, organizují kulturní akce hlavně v období velkých svátků, angažují se ve sbírkách či pomáhají ze svých domovů prostřednictvím počítače.

Jsou právoplatnými členy našeho týmu.

Pokud chcete zkusit život dobrovolníka, získat nové životní zkušenosti, navázat nové mezilidské vztahy obraťte se na koordinátorku dobrovolníků…

Koordinátor dobrovolníků:  Jitka Švejnohová

Tříkráloví koledníci

Každoročně Charita Vyškov pořádá Tříkrálovou sbírku, která by se nedala uskutečnit bez koledníků – dobrovolníků. Počet těchto dobrovolníků každým rokem stoupá. V roce 2018 to bylo 126 vedoucích a 380 dětí.

Na tyto dobrovolníky myslíme i během roku. Po Tříkrálové sbírce jim nezapomeneme poděkovat a odměnit nějakou zábavnou atrakcí pro děti i dospělé. V minulých letech to byl volný vstup do zooparku Vyškov, volný vstup na zimní stadion, kde si mohli zabruslit, nebo volný vstup do aquaparku.

V roce 2018 jsme připravili i výlet na začátku babího léta do Kunovic, kde bylo pro koledníky uspořádané zábavné odpoledne. Koledníci a doprovod měli autobus zdarma.

Němečtí dobrovolníci

Od roku 2015 Charita Vyškov spolupracuje s německou organizací Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (Akce smíření a mírové služby, ASF), což je německá dobrovolnická organizace, která vysílá dobrovolníky do 13 zemí včetně České republiky. Snaží se tím kompenzovat minulost nacismu v zemích, které byly postiženy druhou světovou válkou. ASF chce citlivě upozorňovat na důsledky tohoto období historie plného násilí, které přetrvávají až do současnosti, a zároveň vystupovat proti aktuálním podobám antisemitismu, rasismu a diskriminace menšin.

V roce 2018 jsme hostili už pátého dobrovolníka. Na konci srpna toho roku jsme se rozloučili
s mladou devatenáctiletou dívkou Marie Dittman. Ta pomáhala v Centru duševního zdraví,
v Chráněném bydlení Ostrov Jistoty, ale mohli se s ní setkávat i studenti gymnázia, kam Marie docházela jim povídat o své dobrovolnické činnosti. Marie byla živá energická slečna, která si svým pozitivním přístupem i přes jazykovou bariéru získala každého. Byla skvělým příkladem pro své vrstevníky a obohacením pro naše pracovnice.

Od poloviny září 2018 nastoupila nová dobrovolnice Emily Meyer, která má podobné poslání jako její předchůdkyně. I Emily si našla zde své místo a jak sama říká, druhou rodinu.

Charita Vyškov se vždy snaží vyjít dobrovolnicím vstříc ve využití jejich volného času.
Např. Emily navštěvuje hodiny aerobiku v Orlu Vyškov

Ostatní dobrovolníci

Charita Vyškov by se neobešla bez dalších jednorázových nebo dlouhodobých dobrovolníků, kteří nám pomáhají naplňovat poslání charity a to je uspokojovat potřeby lidí v nouzi v duchu křesťanské lásky, která chrání v každém člověku jeho důstojnost.

Mezi naše dlouholeté dobrovolníky patří například paní Ladislava Hrdová, která dochází každou středu za klienty Odlehčovací služby, modlí se s nimi a společně se připravují na bohoslužbu slova a svaté přijímaní.

Před významnými svátky navštíví naše klienty paní Mgr. Marie Pachtová, která přiblíží slavení svátků tradicemi, které jsou často už zapomenuty. Předvede výrobu tradičních výrobků, které jsou s jednotlivými svátky spojeny, zazpívá si s klienty a navodí příjemnou atmosféru.

Máme velmi dobrou spolupráci se SZŠ Vyškov, kdy za námi dochází studentky jako dobrovolnice, a věnují se našim klientům, ať už je vezmou na procházku, popovídají si s nimi, nebo si s nimi zahrají společenské hry.

Tak 2x do roka si mladí farníci z Vyškova a Dědic připraví pásmo písniček a povídaní, připraví přáníčka a věnují našim klientům svůj čas, že s nimi jedou na procházku.

Farní středisko Podomí

Posláním farních středisek je vnímat potřeby lidí ve farnosti a reagovat na ně, a to ve spolupráci s profesionální Charitou. Společně tak mohou potřebným nabízet komplexní péči a pomoc. Dobrovolníci farních středisek navštěvují nemocné v nemocnici nebo v domovech, doprovázejí je, zprostředkovávají návštěvu kněze.

V Podomí máme 6 dobrovolníků, se kterými jsem v kontaktu, a řešíme konkrétní pomoc. Pravidelně se zde pomáhá 3 rodinám. V minulém roce toto středisko zorganizovalo pouť na Turzovku, postaralo se o pěší poutníky, kteří putovali na Velehrad, zorganizovali Tříkrálovou sbírku, byli ochotni přivést děti na Tříkrálový koncert. Telefonicky jsem s nimi v kontaktu minimálně jedenkrát za měsíc, dvakrát za rok máme osobní setkání.