Projekty

projekty - ořez

Projekty, které Charita Vyškov realizuje nebo se na nich podílí, mají za cíl pomoci zajistit chod organizace, získat nové zkušenosti či rozvíjet jednotlivé služby. Děkujeme všem partnerům, kteří nám v tom pomáhají.

AKTUÁLNÍ PROJEKTY:

IROP - INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

5a_IROP_CZ_RO_B_C RGB

Název: Se srdcem na dlani na cestě k vám
Termín: do 30.6.2021
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012101
Výzva: 3. Výzva MAS Vyškovsko, z. s. (IROP 62. Výzva)
Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Celkové náklady: 1 528 110,19 Kč
Dotace: 1 451 704,68 Kč
Stručný popis projektu: Projekt spočívá v nákupu pěti osobních automobilů pro poskytování terénní pečovatelské služby Charity Vyškov, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v domácím prostředí. Automobily budou odpovídat požadavkům na bezpečnost a na nízko energetickou náročnost z důvodů moderních technologií.

INTERREG SK-CZ

logo_IRRVA_2014-20_program

Název: "Charita a Nádej – společná pomoc, společná cesta"
Výměna zkušeností a know-how v oblasti sociálních služeb a práce s veřejností.
Termín: 11/2019 - 10/2020
Partner: CSS Nádej, Dolný Lieskov
Obsah a cíl: Projekt přeshraniční spolupráce je finančně podpořený Evropskou unií. Je zaměřený na výměnu zkušeností a dobré praxe v oblasti chráněného bydlení a práce s veřejností.
Web programu: https://www.sk-cz.eu/sk/

EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY (ERASMUS+)

CS european_solidarity_corps_LOGO_CMYK

I. PROJEKT
Název:
Učení životem 2 / Learning by living 2
Termín: 9/2019 - 8/2020
Partner: ASF Berlín, Německo
Obsah a cíl: Jedná se o dobrovolnický projekt financovaný Evropskou unií. Cílem projektu je dlouhodobá (1 rok) dobrovolnická činnost zahraničního dobrovolníka v naší organizaci - konkrétně z zařízeních Centrum denních služeb a Chráněné bydlení. 
Web programu: https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/dobrovolnictvi/

II. PROJEKT
Název:
Život s druhými a pro druhé / Life with others and for others
Termín: 3/2020 - 3/2021
Partner: GHD Istanbul, Turecko
Obsah a cíl: Jedná se o dobrovolnický projekt financovaný Evropskou unií. Cílem projektu je dlouhodobá (1 rok) dobrovolnická činnost zahraničního dobrovolníka v naší organizaci - konkrétně z zařízení Odlehčovací služba. 
Web programu: https://www.dzs.cz/cz/evropsky-sbor-solidarity/dobrovolnictvi/

OP ZAMĚSTNANOST

Logo OPZ barevné

Název: Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Termín: 1/2020 - 12/2020
Partner: Jihomoravský kraj
Obsah a cíl: Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem soc. služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi ve službě Osobní asistence.
Web programu: 

DOTAČNÍ PROGRAM: "PODPORA PRO PEČUJÍCÍ"

jmk - logo

Název: Podpora pečujících osob 2020
Termín: 1/2020 - 12/2020
Partner: Jihomoravský kraj
Obsah a cíl: Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny zdravotně postiženého nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora prostřednictvím aktivit nestátních neziskových organizací.
Web programu: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/7599-506-%e2%80%9eDotacni+program+na+podporu+pecujicich+osob%e2%80%9c+pro+rok+2020.aspx

NADACE J & T: "DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE"

J&T_Nadace_logo_Gradient_RGB

Název: Domácí hospicová péče dostupně
Termín: 11/2019 - 7/2020
Partner: Nadace J & T
Obsah a cíl: Dlouhodobá spolupráce s Nadací J & T s cílem podpořit poskytování domácí hospicové péče v našem regionu.
Web programu: https://www.nadacejt.cz/