Pečovatelská služba

PS ořez

Kontaktní údaje

Vedoucí služby:     Mgr. Petr Kvapil
Telefon:                   733 742 058
Email:                       _lm%Cfok6hIhT65j4mnhTj
Adresa:                     Náměstí Svobody 75/34, 682 01 Vyškov - Dědice 
Provozní doba kanceláře: ve všední dny od 7:00 do 15:30 hod

Dokumenty ke službě

Klikněte ZDE pro přesměrování na dokumenty a tiskopisy Pečovatelské služby.
 

Základní informace o službě

Dostupnost služby: Služba je poskytována v čase mezi 7:00 a 20:00 hod, včetně víkendů a svátků v domácnosti uživatele.

Cílová skupina: Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je terénní nebo ambulantní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 
Věkové vymezení: Bez omezení věku.


Způsob poskytování službyterénní

Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní služby: pronájmy jídlonosičů/termonosičů, dohled nad užitím léků, doprava uživatele automobilem.

Územní působnost: Služba je poskytována třemi středisky občanům na území Vyškova, Ivanovic na Hané a Rousínova a přilehlých spádových obcí.

Kapacita služby: Okamžitá kapacita služby má limit 7 klientů. Ročně je pomoc poskytnuta asi 110 uživatelům. Kapacita je závislá na náročnosti a frekvenci, tj. délce návštěvy, počtu úkonů a počet návštěv, způsobu dopravy k uživateli.

Poslání služby

Posláním Charitní pečovatelské služby je zajistit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí. Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání každodenní péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Služba podporuje své uživatele v zachování jejich sociálních vazeb a dodává psychickou podporu uživateli i jeho okolí v každodenních životních situacích. Cílem je zajistit péči tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života výše uvedených osob, v souladu s lidskými právy a zachováním lidské důstojnosti.

Popis služby

Jedná se o terénní pečovatelskou službu, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v domácím prostředí

Kritéria k odmítnutí poskytování služby

 • Zájemce žádá o službu, kterou Pečovatelská služba neposkytuje (v takovém případě sociální pracovník zprostředkuje dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu).
 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby.
 • Nedostatečná kapacita k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá (zapíšeme Vás do pořadníku zájemců o pečovatelskou službu).
 • Došlo k ukončení služby ze strany poskytovatele z důvodu porušování vzájemně dohodnutých pravidel a doba od tohoto ukončení nepřesáhla 6 měsíců.

Cíle pečovatelské služby

Cíle, vycházející z potřeb uživatelů:

 • Poskytovat kvalitní péči tak, aby mohli uživatelé důstojně žít ve svém přirozeném prostředí.
 • Podporovat v zachování sociálních vazeb (kontakt s rodinou, obcí i s okolním světem).
 • Aktivizovat uživatele za účelem zachování, eventuálně zlepšení soběstačnosti a samostatnosti.

Cíle ve vztahu ke službě:

 • Rozvíjet a naplňovat standardy kvality ve službě.
 • Rozvoj zaměstnanců v individuálním plánování s uživatelem.

Cíle ve vztahu k veřejnosti:

 • Spolupracovat s úřady a samosprávou.
 • Spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních služeb.
 • Informovat veřejnost o naší službě.

Zásady (principy) poskytované služby

 • individuální přístup;
 • respektování soukromí a intimity;
 • důstojnost a hodnota člověka;
 • podporování lidských vztahů;
 • přizpůsobování služeb (flexibilita).