Osobní asistence

OA ořez

Kontaktní údaje

Vedoucí služby:     Alena Paldusová
Telefon:                     776 200 200
Email:                       -8m%Cfok6hIhT65j4mnhTj
Adresa:                      Kostelní 406/2, 682 01 Vyškov - Město 
Provozní doba kanceláře: ve všední dny od 7:00 do 15:30 hod

Dokumenty ke službě

Klikněte ZDE pro přesměrování na dokumenty a tiskopisy Osobní asistence.
 

Základní informace o službě

Služba osobní asistence je poskytována v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

Logo OPZ barevné

Dostupnost služby: nepřetržitě.

Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotnímpostižením, děti, mládež a rodiny
 
Věkové vymezení: 7 - 99+


Způsob poskytování službyterénní

Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Fakultativní služby: Doprava uživatele autem a jiné pojížďky (klient hradí pouze počet ujetých kilometrů).

Územní působnost: Služba je poskytována občanům na území okresu Vyškov.

Kapacita služby: Je závislá na náročnosti a frekvenci úkonů.

Popis služby

Jedná se o terénní službu poskytovanou osobními asistenty, kteří jsou „pomocnou rukou“ osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v jejich přirozeném prostředí – doma. Osobní asistence pomáhá uživatelům zvládat úkony v běžném životě tam, kde uživatel ztrácí schopnosti úkon provést sám bez pomoci.

Poslání služby

Pomáhat těm lidem z okresu Vyškov, kteří vnímají ztrátu svých schopností jako příčinu obtížné životní situace. Služba vznikla proto, aby mohla zajistit uživatelům pobyt ve svém přirozeném prostředí, aby nemuseli měnit své zvyky, přátele, a mohli si dál o svém životě rozhodovat sami.

Mezi základní činnosti osobní asistence patří

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně;
 • pomoc při zajištění stravy;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, a při obstarávání osobních záležitostí.

Kritéria pro přijetí do služby

 • Zájemce má požadavky na danou službu.
 • Zájemce spadá do cílové skupiny uživatelů.

Kritéria k odmítnutí poskytování služby

 • Zájemcovy požadavky odpovídají jiné službě. V tomto případě sociální pracovnice zprostředkuje kontakt služby, která je adekvátní k jeho nárokům.
 • Je-li naplněna kapacita. V tomto případě je zájemce zapsán do pořadníku čekatelů na službu.
 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytování služby Osobní asistence (trpí závažným infekčním onemocněním).
 • Došlo k ukončení služby ze strany poskytovatele z důvodu porušování vzájemně dohodnutých pravidel a doba od tohoto ukončení nepřesáhla ½ roku.

Cíle osobní asistence

Cíle vycházející z potřeb uživatelů:

Poskytovat službu tak, aby uživatelé služby mohli zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí a jejich životní styl neztratil na kvalitě. Dále, aby jejich vazby s rodinou, kamarády, zůstaly zachovány, a uživatelé byli tak dále zapojeni do běžného způsobu života, na který jsou zvyklí.

Cíle ve vztahu k službě:

 • Naplňovat standardy kvality sociálních služeb.
 • Vytvořit kvalitní pracovní tým osobních asistentů.

Cíle ve vztahu k veřejnosti:

 • Informovanost o službě.
 • Spolupráce s různými institucemi.
 • Vytvořit dobré jméno služby osobní asistence (ankety, dotazníky).

Zásady (principy) poskytování služby

 • partnerství (uživatel a osobní asistent se stávají partnery na stejné úrovni);
 • důstojnost (úcta k hodnotě každého uživatele, nedochází k jeho stigmatizaci);
 • zachování práv (asistent pomáhá uživatelova práva hájit a uplatňovat);
 • dobrá komunikace (ověřování zpětné vazby);
 • zachování schopností (osobní asistent pomáhá pouze tam, kde uživatel potřebuje. Nedochází ke zneschopnění uživatele);
 • zachování práva na přiměřené riziko (asistent zbytečně nebrání uživateli v úkonech, pouze ho upozorní na možná rizika z nich pocházející – mokrá podlaha, manipulace s nožem apod.);
 • poctivost (dokládání stvrzenek všech nákupů a plateb);
 • individuální přístup (asistent respektuje individualitu každého uživatele ve smyslu jeho povahy, požadavcích a schopnostech).