Odlehčovací služba

OS ořez

Kontaktní údaje

Vedoucí služby:     Bc. Lada Grmelová (602 518 703)
Telefon:                    517 330 382 (7:00 - 15:00, kancelář - domlouvání pobytu, úhrady, smlouvy, sociální šetření aj.)
                                   725 951 000 (pohotovostní mobil na pečovatele ve službě)
Email:                       -lm%Cfok6hIhT65j4mnhTj
Adresa:                     Morávkova 745/1a, 682 01 Vyškov - Dědice 
Sociální pracovnice:  JUDr. Věra Hájková (774 874 810),
                                        Mgr. Marie Pokorná (605 849 240)

Dokumenty ke službě

Klikněte ZDE pro přesměrování na dokumenty a tiskopisy Odlehčovací služby.
 

Základní informace o službě

Dostupnost služby: nepřetržitě 24h denně, 7 dní v týdnu.

Cílová skupina: Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
 
Věkové vymezení: lidé starší 19 let.


Způsob poskytování službypobytová

Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Fakultativní služby: dovoz a odvoz klienta do zařízení při přijetí nebo ukončení služby -  v okruhu 15 km - v pracovní dny.
     
Kapacita služby: 20 lůžek (pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a trojlůžkový).

Naše služba byla v roce 2018 vybrána v rámci projektu „Ke kvalitě v Charitě II“ ke zkvalitnění našich služeb.
V roce 2019 jsme byli pracovištěm pro stážisty pro pracovníky z Charity ČR. Projekt skončil v srpnu 2020.

Poslání služby

Posláním Odlehčovací služby je odlehčit pečujícím rodinám nebo osobám blízkým převzetím jejich blízkého do péče pobytové služby na dobu nezbytně nutnou k odpočinku a zajištění potřebného rozsahu péče, na kterou byl klient zvyklý v jeho přirozeném sociálním prostředí.

NÁSTUPY DO SLUŽBY JSOU MOŽNÉ POUZE V PRACOVNÍ DNY OD 7:00 - 15:00. 

Popis služby

Odlehčovací služba nabízí možnost umístění klienta v pobytovém zařízení s nepřetržitou péčí maximálně po dobu 3 měsíců – podle aktuální volné kapacity a vždy podle uzavřené smlouvy na dobu určitou. Na základě zavčas podané žádosti je možné pobyt po 14 denní pauze opakovat. Je však možné v jednom kalendářním roce využít maximálně 180 dní pobytu ve službě. Opakování je možné pouze na základě včas podané žádosti, která je vedena dle nastavených pravidel podle data přijetí žádosti.

Službu je možné poskytovat v různých, i krátkých intervalech (například – přes víkend, na týden, 2 týdny atd.). Délka pobytu je vždy stanovena na základě volné kapacity a dohody žadatele se sociálním pracovníkem.

Cíl služby

Cílem je zajistit pro klienty kvalitní a důstojnou péči v oblastech, ve kterých potřebují pomoci a podpořit je při soběstačnosti a samostatnosti v oblastech, které zvládnou. 

Služba není určena pro

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje zajištění nepřetržitého lékařského dohledu a ošetřovatelské (zdravotnické) péče;
 • osoby, které není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci;
 • osoby, které trpí duševním onemocněním, které by svým chováním závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití (§ 36 Vyhlášky 505/2008 Sb.).

Zásady služby

Při poskytování Odlehčovací služby se řídíme těmito zásadami:

 • zásada respektu -  ke každému přistupujeme s respektem k jeho potřebám a přáním;
 • zásada rovnosti - ke všem se chováme rovnocenně;
 • zásada svobodného rozhodování - možnost rozhodovaní při výběru sociální služby;
 • zásada odbornosti - dodržujeme profesionální přístup, využíváme odborných znalostí a dovedností při poskytování služby.

Naší zásadou je to, že nepřebíráme odpovědnost za převzetí do péče daného klienta na dobu neurčitou. Proto se snažíme pracovat s klienty i jejich blízkými na tom, aby společně dokázali předejít situaci, kdy se o daného člověka nebude mít kdo postarat.

K tomu je určena také doba 180 dní v jednom kalendářním roce, která omezuje maximální dobu, po kterou může klient ve službě pobývat. Tato hranice nám zajišťuje nástroj pro zajištění možnosti odlehčení pečujícím fyzickým osobám po dobu nezbytně nutnou a na druhou stranu to, že nebudeme svou péčí nahrazovat sociální služby trvalého charakteru (domovy pro seniory či další zařízení).

Žadatel při podávání žádosti má možnost požádat o jednolůžkový pokoj. Jeho přání je však vyhověno pouze na základě volné kapacity a aktuální obsazenosti služby. Těmto přáním tedy nemůže být vyhověno vždy. Naší snahou je, abychom našim klientům zajistili podmínky co nejvíce blížící se přirozenému prostředí, proto vždy přihlížíme k aktuálnímu stavu – psychickému i fyzickému, a snažíme se, aby umístění na jednolůžkovém pokoji bylo vždy odůvodněné. V případě volné kapacity lůžek na jednolůžkovém pokoji pak tato místa nabízíme na základě podaných žádostí.

Činnosti

Odlehčovací služby poskytují klientům pomoc a podporu v těchto činnostem:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při oblékání či svlékání;
 • přesun na lůžko či vozík.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při osobní hygieně;
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • doprovod na WC, pomoc při použití WC.

Pomoc při zajištění stravování nebo pomoc při zajištění stravy:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • Nácvik a upevňování motorických dovedností, povzbuzení smyslových vjemů, paměťová a pohybová aktivizace prostřednictvím nabízených aktivit v individuálním a skupinovém programu;
 • práce s nejrůznějšími materiály (ruční práce);
 • výtvarné práce;
 • hudební aktivity;
 • cvičení paměti;
 • podpůrné aktivity;
 • pohybová cvičení.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • canisterapie, muzikoterapie, trénink paměti – vše ve spolupráci s externími odborníky.

Pomoc při uplatňování práv a zájmů:

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (komunikace s úřady, jinými institucemi);
 • obstarávání osobních záležitostí.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • setkání s dětmi z mateřských a základních škol;
 • besedy;
 • umožňujeme kontakt v rámci kontaktu s příbuznými...