Centrum denních služeb

CDS ořez

Kontaktní údaje

Vedoucí služby:     Bc. Michal Novotný
Telefon:                     728 729 997
Email:                       Y_FjGKlq%dBFO1.7~bGkO1p
Adresa:                      Kostelní 406/2, 682 01 Vyškov - Město

Dokumenty ke službě

Klikněte ZDE pro přesměrování na dokumenty a tiskopisy Centra denních služeb.
 

Základní informace o službě

Dostupnost služby: Pondělí – Pátek, 7:00 – 16:00 hodin

Cílová skupina:
Cílovou skupinu tvoří senioři se sníženou soběstačností v péči o vlastní osobu, osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním, starší 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, zejména sníženou schopnost zajistit si péči o vlastní osobu a/nebo o vlastní domácnost.


Způsob poskytování službyambulantní

Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby: dopravení uživatele do Centra a zpět.

Kapacita centra: 15 uživatelů

Popis služby

Centrum denních služeb je služba, která umožňuje lidem z cílové skupiny zapojení do společnosti návštěvami v Centru denních služeb předcházet sociální izolovanosti. ¨

V Centru je uživatelům služby dle jejich potřeb poskytována pomoc při osobní hygieně (běžné denní úkony), podle požadavků je zajištěna svačina a oběd. Je pro nás však důležité vést uživatele k samostatnosti a zvládnutí těchto úkonů, aby pracovníci byli pouze podporou a dopomocí.

Program při denním pobytu je různorodý a především vychází ze zájmů lidí ve službě – jedná se o výtvarné tvoření, šití, práce s různými materiály (dřevo, hlína, proutí, textil .), zařazovány jsou i aktivity pro trénink paměti, pohybová cvičení atd.

Často jsou zařazovány do programu výlety, vycházky a návštěvy tak, aby docházelo k rozšíření sociálních kontaktů uživatelů.

Při všech našich činnostech dbáme na potřeby, zájmy a přání uživatelů a ti si mohou říct, zda se do aktivit chtějí zapojit aktivně, pasivně nebo mají jiný návrh.

Uživatelé jsou do Centra denních služeb, kde jim je poskytnuta péče podle individuální potřeby, dopraveni rodinou, nebo mohou využít námi nabízené fakultativní činnosti - dopravení uživatele do Centra a zpět.

Cíle sociální služby

Cílem je umožnit uživatelům setrvání v jejich přirozeném domácím prostředí a oddálit ústavní péči a také pomáhat rodinám uživatelů, kteří se starají o své blízké.

Cílem je také předcházet sociální izolovanosti, umožnit stabilizaci stávajícího stavu, udržet schopnosti a zajistit uživatelům důstojné prostředí a zacházení s důrazem na rovný přístup.

Poslání sociální služby

Posláním Centra denních služeb je umožnit seniorům se sníženou soběstačností, osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním zapojení se do společnosti denním pobytem v Centru denních služeb a oddálení umístění v ústavní péči.

Centrum denních služeb je služba, která umožňuje seniorům se sníženou soběstačností, osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním smysluplně trávit svůj volný čas zapojením se do aktivit v Centru denních služeb. Naším záměrem je také předcházet sociální izolovanosti uživatelů a podpořit je tak, aby mohli zůstat co nejdéle se svými blízkými.

Kritéria pro nepřijetí

  • naplněná kapacita;
  • zájemce nespadá do okruhu osob, kterým je služba poskytována;
  • zájemce žádá o službu, kterou neposkytujeme;
  • zájemce je nositelem infekční choroby či představuje jiné zdravotní riziko pro své okolí;
  • zájemci o službu byla v předcházejících šesti měsících vypovězena smlouva ze služby z důvodu jeho porušení povinností vyplývajících ze smlouvy.

Služba není určena pro

  • zájemce vyžadující neustálou zdravotnickou péči;
  • zájemce vyžadující užití restriktivních opatření (opatření omezující pohyb – fyzická, mechanická);
  • zájemce je agresivní (z různých příčin);
  • zájemce je zcela nepohyblivý.