Pečovatelská služba Rousínov a okolní obce


 • Tel.: 733 742 058
 
Louky 1156/1, Rousínov, 683 01 Vedoucí služby: Petra Novotná - vedoucí služby, pečovatelka

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

pedikúra, pronájmy jídlonosičů/termonosičů, dohled nad užitím léků, doprava uživatele automobilem, tisk/kopie dokumentů nad běžné požadavky

 

POSLÁNÍ

Posláním Charitní pečovatelské služby je zajistit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít důstojně a co nejdéle ve svém domácím prostředí, kde mají své soukromí a pocit bezpečí. Pomáháme uživatelům žít plnohodnotný život s určitou formou dopomoci a podpory v soběstačnosti, při zvládání každodenní péče o vlastní osobu nebo pomoc se zajišťováním chodu a údržby domácnosti. Služba podporuje své uživatele v zachování jejich sociálních vazeb a dodává psychickou podporu uživateli i jeho okolí v každodenních životních situacích. Cílem je zajistit péči tak, aby se stala nenarušující a přirozenou součástí života výše uvedených osob, v souladu s lidskými právy a zachováním lidské důstojnosti.

POPIS SLUŽBY:

Jedná se o terénní pečovatelskou službu, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v domácím prostředí.

Nabídka úkonů služeb PS

Vzor smlouvy Pečovatelské služby

Pravidla Pečovatelské služby

Informace o podávání stížností

leták.pdf

Ceník.pdf

DOSTUPNOST SLUŽBY

 • služba je poskytována v pracovní dny mezi 7:00 a 15:30, 17:30 a 20:00 v domácnosti uživatele
 • o víkendech a svátcích je služba poskytována mezi 7:30 a 10:30 a v odpoledních hodinách mezi 14:00 a 16:30 v domácnosti uživatele

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována občanům na území Vyškova a přilehlých spádových obcí.

CÍLOVÁ SKUPINA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Osoby se zdravotním postižením a senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronické nemoci či postižení nemohou zajistit každodenní činnost v péči o sebe a svoji domácnost.

VĚKOVÉ VYMEZENÍ:

 • Mladší dospělí (19 - 26let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Senioři (nad 65 let)

KRITÉRIA K ODMÍTNUTÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • Zájemce žádá o službu, kterou Pečovatelská služba neposkytuje (v takovém případě sociální pracovník zprostředkuje dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu)
 • Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby
 • Nedostatečná kapacita k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá (zapíšeme Vás do pořadníku zájemců o pečovatelskou službu)
 • Došlo k ukončení služby ze strany poskytovatele z důvodu porušování vzájemně dohodnutých pravidel a doba od tohoto ukončení nepřesáhla 6 měsíců

CÍLE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Cíle, vycházející z potřeb uživatelů:

 • Poskytovat kvalitní péči tak, aby mohli uživatelé důstojně žít ve svém přirozeném prostředí.
 • Podporovat v zachování sociálních vazeb (kontakt s rodinou, obcí i s okolním světem).
 • Aktivizovat uživatele za účelem zachování, eventuálně zlepšení soběstačnosti a samostatnosti.

Cíle ve vztahu ke službě:

 • Rozvíjet a naplňovat standardy kvality ve službě.
 • Rozvoj zaměstnanců v individuálním plánování s uživatelem.

Cíle ve vztahu k veřejnosti:

 • Spolupracovat s úřady a samosprávou.
 • Spolupracovat s dalšími poskytovateli sociálních služeb.
 • Informovat veřejnost o naší službě.

ZÁSADY (PRINCIPY) POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY

 • Individuální přístup
 • Respektování soukromí a intimity
 • Důstojnost a hodnota člověka
 • Podporování lidských vztahů
 • Přizpůsobování služeb (flexibilita).

KAPACITA SLUŽBY

Ročně je pomoc poskytnuta asi 110 uživatelům, týdně 60 – 65 uživatelům. Kapacita je závislá na náročnosti a frekvenci, tj. délce návštěvy, počtu úkonů a počet návštěv, způsobu dopravy k uživateli.

PODPOŘILI NÁS:

MPSV JMK Vy2


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Lenka Kulhajová - pečovatelka Petra Novotná - vedoucí služby, pečovatelka Dana Vitulová, DiS. - sociální pracovník Kristýna Krymová - pečovatelka