Chráněné bydlení - Ostrov jistoty


 • Tel.: 517 440 382, 604 211 012
 • ludmila.kujalova390/390vyskov.charita.cz
 
Tržiště 389/38, Vyškov, 682 01 Vedoucí služby: Ing. Ludmila Kujalová - vedoucí Chráněného bydlení

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:
 • Doprava služebními automobily Oblastní charity Vyškov:

Osobní automobil malý 5 místný 6,- Kč/1 km (při akcích požadovaných uživateli - např. odvoz domů a zpět, k lékaři, do práce, na úřady, za službami, stěhování, kulturní a sportovní akce apod.). Tato činnost je možná pouze v případě volné kapacity ve vozovém parku OCH

 • Poplatek za TV na pokoji 50,-Kč/měsíc
 • Poplatek za internet 100,- Kč/měsíc – na adrese Tržiště 389/38, Vyškov 68201.
 • Poplatek za internet 150,-Kč/měsíc - na adrese Tyršova 740/11a, Vyškov - Předměstí 682 01.
 • Poplatek za internet 150,-Kč/měsíc - na adrese Švermova 538/3 Vyškov - Předměstí 682 01

 

Poslání

V Chráněném bydlení – Ostrov jistoty poskytujeme klientům oporu a zajišťujeme bezpečné a důstojné prostředí. Vedeme klienty k samostatnosti v každodenních činnostech a schopnosti projevit svůj vlastní názor a podle něho konat. Bráníme izolaci klientů a podporujeme jejich soběstačnost. Vytváříme podmínky k začlenění se do běžného života.

O službě

Naše chráněné bydlení provozuje sociální službu s celoročním, nepřetržitým pobytem osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni sami řešit a potřebují pomoc jiné osoby. Jedná se o formu kolektivního bydlení, ve kterém je chod služby zajišťován týmem pracovníků, jež pomáhají klientům v samostatnosti a zajišťuje tyto činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Těmito činnostmi je směřováno k zachování a rozvíjení společenských návyků a dovedností a k integraci našich klientů do společnosti. Vyjma běžných denních činností organizují pracovníci spolu s klienty zábavné společné akce (oslavy narozenin, setkání s rodinnými příslušníky klientů, příprava na vánoční a velikonoční svátky apod.), stejně jako mohou klienti s pracovníky dle zájmu navštívit výstavy, ZOO, muzea, kulturní památky a další instituce a aktivity např. plesy.

Bližší charakteristika - popis a způsob poskytování sociální služby

Chráněné bydlení – Ostrov jistoty je pobytová služba rodinného typu. Zaměřuje se na získávání praktických životních dovedností klientů s cílem dosáhnout jejich větší samostatnost a následně mít možnost zařadit se mezi běžnou populaci. Míra podpory je individuální a odvíjí se od oboustranné dohody, výsledkem které je individuální plán. Individuální plán je orientovaný na přání a potřeby klienta (nácvik běžných dovedností, režim dne, obstarání domácnosti včetně samostatného hospodaření s financemi, samostatnost v rozhodování, odpovědnost za vlastní rozhodnutí, kulturní, tělesný a zdravotní rozvoj aj.). V průběhu pobytu poskytuje potřebnou dopomoc osobní asistent. Společné soužití v chráněném skupinovém bydlení nutně nevyžaduje přátelské vztahy a sympatie daných uživatelů. Klienti jsou "sousedé" a jediný nutný vztah je sousedský. Práce s tímto vztahem může být chápána jako příprava na samostatné bydlení v běžném prostředí. Vyžaduje se vzájemné slušné chování a respekt. Pracovník pomůže klientům stanovit na počátku jasná pravidla pro situace, které uživatelé vyhodnotí jako potenciálně konfliktní, např. úklid, soukromí, střídání se v užívání společného vybavení atp.

Nabídka úkonů služby CHB

Žádost o poskytnutí služby chráněného bydlení

Míra samostatnosti žadatele o chráněné bydlení

Informační brožura.pdf

Ceník od 1. 1. 2019

Ceník od 1. 3. 2019

Pravidla

Vyjádření lékaře

Informace o zpracování osobních údajů

Dostupnost služby

Služba je poskytována 7dní v týdnu, 24 hodin denně.

Místo poskytování služby

 • Chráněné bydlení – Ostrov jistoty, Tržiště 389/38, Vyškov - Předměstí 682 01,
 • Tyršova 740/11a, Vyškov – Předměstí 682 01,
 • Švermova 538/3, Vyškov – Předměstí 682 01

Okruh osob, kterým jsou služby chráněného bydlení určeny

Osoby s chronickým duševním onemocněním, s lehkým nebo středně těžkým stupněm mentálního postižení, s přidruženým lehkým smyslovým, tělesným postižením (s možností 2 míst pro vozíčkáře).

Věkové vymezení

Služby jsou poskytovány osobám ve věku 18 – 60 let.

Služba není určena pro osoby:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení,
 • s diagnózou akutního infekčního onemocnění,
 • jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití,
 • závislé na alkoholu a omamných látkách,
 • kterým byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena předchozí smlouva z důvodu porušování povinností.

Cíle chráněného bydlení:

 • zvýšit soběstačnost při vedení domácnosti,

 • aktivní trávení volného času klienta,

 • naučit klienta využívat běžně dostupná místa a služby,

 • zvýšit samostatnost v rozhodování klienta,

 • rozvíjet pracovní dovednosti a návyky klienta,

 • zařadit klienta do pracovního procesu s ohledem na jeho zdravotní omezení,

 • posunout klienta do samostatného bydlení.

Zásady služby chráněného bydlení:

 • respektování člověka v jeho důstojnosti,
 • vytváření atmosféry důvěry, bezpečí, úcty a zodpovědnosti,
 • individuální přístup,
 • respektování názoru klienta,
 • respektování soukromí a intimity,
 • pozitivní motivace.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby je 11 klientů

PODPOŘILI NÁS:

MPSV JMK Vy2


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Ludmila Kujalová - vedoucí Chráněného bydlení Mária Plevová, DiS. - sociální pracovnice Alena Zerhau - pracovník sociálních služeb Kristýna Krymová - ředitel