Historie vývoje Charity Vyškov

Zakladatel Charity Vyškov Bohumír Bunža

Oblastní charita Vyškov započala svoji působnost v roce 1996. Pod hlavičkou dobrovolné Charity začala působit v sociální a zdravotní oblasti a současně zajišťovala humanitární pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a národnosti či sociální příslušnosti. Sídlem a zázemím organizace se po celých deset let stal farní domek v Dědicích.

O založení organizace se zasloužil děkan p. Antonín Štefek, MUDr. Jan Slavík a dobrovolnice paní Ladislava Hrdová. Jejich zásluhou na jaře 1997 byla organizaci udělena právní subjektivita a Oblastní charita Vyškov se stala jedním z prvních nestátních zdravotnických zařízení, které začalo poskytovat na vyškovském okrese zdravotnické služby prostřednictvím domácí péče zdravotně postiženým, nemocným a seniorům v jejich sociálním prostředí.

Od roku 1997 byly prostřednictvím terénní Charitní domácí péče zajišťovány sociální a zdravotní služby lidem v době jejich nemoci, stáří a při snížené soběstačnosti v jejich domácím prostředí.

V roce 2002 byla Domácí péče rozšířena na území Rousínova a do spádových obcí a vzniklo druhé charitní středisko přímo v Rousínově.

V roce 2007 převzala Oblastní charita Vyškov pečovatelskou službu od Města Ivanovice na Hané a začala zajišťovat sociální služby i v Ivanovicích na Hané a přilehlých obcích.

Za finanční podpory EF byla v roce 2005 zahájena výstavba nového Zařízení sociální integrace. Zařízení je určeno seniorům a osobám se zdravotním postižením. V roce 2007, kdy vzešel v platnost zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, zastřešuje Zařízení sociální integrace dvě nové sociální služby - Centrum denních služeb a Odlehčovací služby. Jde o jediné zařízení tohoto druhu ve vyškovském regionu, které zajišťuje současně dvě sociální služby pod jednou střechou. Od roku 2006 má Oblastní charita Vyškov v prostorech Zařízení sociální integrace své zázemí.

Oblastní charita Vyškov se na přechodnou dobu tří a půl roku stala provozovatelem Domu chráněného bydlení v Rousínově. V těchto prostorech mělo do konce roku 2009 zázemí i Charitní středisko Rousínov. Od roku 2010 došlo ke změně adresy Charitního střediska Rousínov, ale zdravotní a sociální služby - Domácí péče byly zachovány ve stejném rozsahu.

Vlivem zvýšené poptávky po chybějící sociální službě pro osoby s mentálním postižením ve vyškovském regionu byla v roce 2008 započata výstavba projektu, který byl podpořen prostředky EU. Zkušební provoz Chráněného bydlení pro mentálně postižené "Ostrov jistoty" byl zahájen na podzim 2009 a je zaměřen na integraci osob s postižením do společnosti.